En totes les fases del procés d’edificació e3 ofereix un producte integral.

Disseny

Amb la contractació del nostre equip d'arquitectes, enginyers i arquitectes tècnics i l'utilització d'eines de càlcul i software d'instal·lacions i d'estructures oferim la realització de projectes ajustats a les necessitats definides pel promotor. El treball amb els arquitectes es planteja com una col·laboració continua amb l'optimització del sistema constructiu com a principal objectiu.

Els darrers treballs realitzats són les instal·lacions del projecte per la creació d'un espai cultural i aula de formació a Ca Don Àngel a Ascó, per a l'arquitecte Josep Camps [arquitecturia] i les instal·lacions del projecte de reforma i ampliació de la Residència diocesana d'ancians Sant Miquel Arcàngel a Tortosa, per a l'arquitecte Felip Carles Munne.

Direcció d'obra i d'Execució

Amb una llarga trajectòria d'experiència en obres, tant en l'àmbit públic com el privat, e3 pot fer front a direccions d'obra de qualsevol tipus d'edificació independentment del seu ús i de la seva entitat. Estem especialitzats en el treball amb prefabricats i tots aquells sistemes amb requeriments tecnològics especials.

Els darrers projectes realitzats són la Direcció d'execució d'obra i Coordinació de Seguretat i salut dels projectes de Construcció de piscina, vestidors i sala poliesportiva, per la Corporació EMD de Jesús i la Direcció d'execució de la rehabilitació de la Promoció d'obra nova Torres Europa, Torre 14, 97 Vivendes i Local Comercial, per Martinsa.

Seguretat i salut

L'objectiu principal és desenvolupar les funcions de coordinadors en matèria de seguretat i salut contemplades en el RD 1627/97 de 24 d'octubre, amb el corresponent assumeix de la coordinació visat pel col·legi pertinent.

Així mateix, es redacten estudis de seguretat i salut en fase de projecte i es realitzen plans de seguretat i salut per contractistes i subcontractistes.

Entre els treballs d'e3 en matèria de seguretat i salut, cal destacar la Coordinació de Seguretat i Salut de la remodelació del Taller de Manteniment de RENFE a Mataró, per IRVIA.

Gestió integral de projectes i construcció (Project & Construction Management)

Totes les tasques abans esmentades poden ser dutes a terme de forma independent, però ens oferim per integrar tots els treballs implicats en el procés de construcció.

Iniciant la nostra activitat assessorant al promotor abans del inici de la redacció, ajudant a la recerca i contractació dels tècnics idonis per concloure el programa funcional.

Continuant més endavant, en les tasques de coordinació de tots els tècnics implicats en la redacció del projecte bàsic o executiu, esdevenint responsables davant el propietari de l'entrega definitiva del projecte.

En darrer terme, en la construcció de les obres, assessorant al promotor en la valoració de les ofertes rebudes per part dels contractistes, coordinant els diversos equips i establint mitjans per garantir la comunicació i els acords entre les diverses parts, a més de fer el seguiment econòmic i la planificació de les obres.

Finalment també estem en condicions de poder col·laborar amb la propietat un cop acabades les obres, en la gestió immobiliària i altres tasques associades a l'explotació comercial de l'edifici.