e3 dona servei d’enginyeria civil tant en fase de projecte com en fase d’obra en camps tant diversos com:

Carreteres i ferrocarrils

E3 Solinteg disposa de professionals que han treballat per GISA, ADIF, RENFE, MIFO, etc tant en la redacció de projectes constructius com en serveis d'assistència tècnica i direccions d'obra. Fruit del treball durant anys per les administracions esmentades, i en concret pels Serveis Territorials de Carreteres, esdevé amb un segell de garantia en l'execució de projectes i obres de conservació i en referents amb temes específics com l'execució de mescles bituminoses amb adició de pols de neumàtic i l'execució de mescles temperades.

Geotècnia

Amb enginyers geòlegs en plantilla i la utilització de recursos informàtics basats en elements finits, e3 solinteg esta en disposició d'assolir amb èxit tots els problemes relacionats amb el terreny. L'estudi d'estabilització de talusos a Sant Cugat i la proposta de campanya geotècnica per les cimentacions d'aerogeneradors són els últims treballs relacionats amb aquest camp.

Gracies a la col·laboració amb un expert estructurista, integrant del grup assessors de la UNESCO, es donen solucions conjuntes a aquelles problemàtiques estructurals relacionades amb el terreny.

Hidràulica

Degut als quasi quinze anys de treball per l'Agència Catalana de l'Aigua fan d'e3 solinteg una empresa capdavantera en el món de l'enginyeria de l'aigua, amb redaccions d'estudis hidràulics, abastaments, canalitzacions, endegaments, dipòsits d'aigua, EDAR's, etc. Els últims treballs relacionats són el projecte de millora de la capacitat de desguàs del Barranc de la Llet i les obres d'ampliació del pont de la Torre de l'Espanyol.

Planejaments i urbanitzacions

El gran nombre de direccions d'obres d'urbanitzacions tant de polígons industrials com de zones residencials, tant per clients públics (INCASÒL) com privats, amb tràmits amb companyies de serveis i amb pressupostos d'execució per contracte superiors als 7 Milions d'euros, converteixen e3 en especialistes del sector.

La direcció d'obra de l'urbanització dels terrenys que conformen el Sector DUB-1 “ La Palma ” en el terme municipal de L'Aldea per MARTINSA-FADESA i la redacció dels catàlegs de camins municipals de Torrelavit i Balenyà per l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge són els darrers treballs d'e3 Solinteg en el camp de planejaments i urbanitzacions.

Medi Ambient

Les empreses no poden mantenir-se al marge dels problemes i desafiaments als quals s'enfronta la societat. Les empreses tenen la responsabilitat social de respondre més enllà de les obligacions merament legals.

En la gestió de projectes un aspecte fonamental per al correcte esdevenir dels treballs és la coherència amb el mediambient en tots i cadascun dels processos minimitzant, per tant, futures accions correctores.

Estudis mediambientals: Com a complement a qualsevol projecte constructiu o en fase d'obra, realitzem el pertinent estudi o seguiment mediambiental per tal de donar compliment a la declaració d'impacte ambiental.

Gestió de residus: Com a complement a qualsevol projecte constructiu o en fase d'obra, gestionem el procés dels residus originats per la pròpia activitat de l'obra. Així mateix, som capaços de desenvolupar estratègies a nivell municipal o comarcal per a la recollida selectiva de residus, promovent les campanyes de recollida i realitzant les tasques corresponents de determinació de la fracció orgànica de les deixalles municipals.

Consultoria ambiental: Facilitem la disminució energètica i de residus mitjançant l'optimització de processos dintre de qualsevol procés productiu. Així doncs hem executat mescles bituminoses amb adició de pols de neumàtic i de mescles temperades. Realitzem auditories energètiques que porten a la disminució de consum elèctric i per tant a la reducció d'emissions de CO2.

Seguretat i Salut

L'objectiu principal és desenvolupar les funcions de coordinadors en matèria de seguretat i salut contemplades en el RD 1627/97 de 24 d'octubre, amb el corresponent assumeix de la coordinació visat pel col·legi pertinent.

Així mateix, es redacten estudis de seguretat i salut en fase de projecte i es realitzen plans de seguretat i salut per contractistes i subcontractistes.

Entre els treballs d'e3 en matèria de seguretat i salut, cal destacar la Coordinació de Seguretat i Salut de la Remodelació del Taller de Manteniment de RENFE a Mataró, per IRVIA.